LEARNLY PLANET
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ https://www.learnlyplanet.com (“ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) ทำขึ้นระหว่างบริษัท บิ๊กฮักไทม์ จำกัด (“บริษัท”) ฝ่ายหนึ่งกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (“ผู้ใช้บริการ”) อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผู้ใช้บริการที่ได้สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ และผู้ใช้บริการที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ เว็บไซต์นี้ให้บริการในการรวบรวม เผยแพร่ และค้นหาข้อมูลด้านการศึกษา รวมถึงสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ ตำรา หนังสือ บทความ แบบฝึกหัด แบบทดสอบ แนวคำถามและคำตอบในทุกหลักสูตรการศึกษาทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงการจัดทำระบบการทำข้อสอบออนไลน์ และจัดให้มีการจำลองการทำข้อสอบออนไลน์ วีดีโอสื่อการสอนออนไลน์ และระบบสื่อกลาง ระหว่าง ครู นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อใช้ในการรายงานผลการเรียนในหลากหลายรูปแบบ (“คอนเทนท์”) นอกจากนี้ เว็บไซต์ยังให้บริการโพสต์คำถาม ข้อสงสัย คำตอบและข้อความแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับคอนเทนน์ดังกล่าวเพื่อแบ่งปันให้ผู้ใช้บริการคนอื่นได้ดู บริการเชื่อมต่อกับ Facebook,Twitter และแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อแชร์ข้อมูลที่น่าสนใจกับเพื่อนหรือบุคคลภายนอก เป็นต้น ทั้งนี้ การให้บริการต่าง ๆ ตามเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
เมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้บริการเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว การใช้บริการถือเป็นการแสดงเจตนาตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัททุกประการ และจะไม่โต้แย้งข้อกำหนดและเงื่อนไข ในการนี้ หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดอย่าเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้
ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบ และ/หรือ เพิ่มเติมคอนเทนท์ การเข้าถึง และการเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้แก่ผู้ใช้บริการทราบ โดยให้ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เมื่อผู้ใช้บริการได้เข้าใช้งานเว็บไซต์
1.
ทรัพย์สินทางปัญญา
1.1
ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า บรรดาคอนเทนท์ เนื้อหา ข้อสอบ ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ กราฟฟิก ปุ่มไอคอน ซอฟแวร์ที่ใช้ในการให้บริเว็บไซต์นี้ และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ทั้งที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และ/หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเฉพาะ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว์ ข้อมูลธุรกิจ ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ (เว้นแต่ข้อมูลหรือรูปภาพของผู้ใช้บริการที่นำเข้า (อัพโหลด) หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง) เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินของบริษัท และ/หรือ ผู้สร้างสรรค์งานดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบรรดาลิขสิทธ์ ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า และ/หรือสิทธิอื่นใดทั้งปวงที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้บริการเว็บไซต์และ/หรือคอนเทนท์ของผู้ใช้บริการเป็นสิทธิของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยผู้ใช้บริการจะไม่กล่าวอ้างหรือเรียกร้องในความเป็นเจ้าของสิทธิดังกล่าวจากบริษัทแต่อย่างใด
1.2
ในส่วนของคอนเทนท์ ข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ เนื้อหา ไฟล์ต่างๆ หรือสิ่งอื่นใดที่ผู้ใช้บริการนำเข้า (อัพโหลด) หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว์ ข้อมูลธุรกิจ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ อาทิ การเขียนแสดงความคิดเห็น การอัพโหลดคอนเทนท์ ข้อมูลตามโปรไฟล์สาธารณะของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับรองว่า ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ ไฟล์ต่างๆ หรือเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการนำเข้า (อัพโหลด) หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวและเป็นข้อมูลที่มิได้มาจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ในกรณีมีข้อพิพาททางกฎหมายใดจากบุคคลอื่นจากการใช้หรือเผยแพร่ข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ ไฟล์ หรือเนื้อหาดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้รับผิดต่อบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียวและขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากบริษัท
1.3
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การที่ผู้ใช้บริการนำเข้า (อัพโหลด) หรือเผยแพร่คอนเทนท์ ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ เสียง ไฟล์ต่างๆ หรือโลโก้ ผ่านเว็บไซต์ ให้ถือว่า ผู้ใช้บริการตกลงอนุญาต (แบบเพิกถอนไม่ได้) ให้บริษัทมีสิทธิในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ อนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้สิทธิ หรือแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ จากคอนเทนท์ ข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ ไฟล์ต่างๆ หรือเนื้อหาของผู้ใช้บริการได้ตลอดระยะเวลาคุ้มครองทางกฎหมาย โดยไม่จำเป็นต้องได้รับสิทธิ์ใช้งานและ/หรือจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้บริการและ/หรือบุคคลที่สามซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาข้างต้นที่ผู้ใช้บริการอัพโหลดหรือนำเข้าสู่เว็บไซต์
ในการนี้ ผู้ใช้บริการขอสละสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายหรือเรียกค่าเสียหายทั้งปวงจากบริษัทไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม รวมทั้ง ค่าตอบแทนใดๆ เพิ่มเติมจากการที่บริษัทนำผลงานดังกล่าวไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือแสวงหาประโยชน์
2.
การเข้าเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการ
2.1
เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเว็บไซต์ของทางบริษัทได้อย่างครบถ้วน ผู้ใช้บริการสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดไว้ในเว็บไซต์ อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสมัครสมาชิกของผู้ใช้บริการบางท่าน และบริษัทมีสิทธิยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการทุกท่านได้ตลอดเวลา เช่น กรณีละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ หรือกรณีอื่นใดตามดุลพินิจของบริษัท โดยบริษัทมีสิทธิยกเลิกการสมัครสมาชิกหรือระงับการใช้บริการได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าและขอสงวนสิทธิในการคืนค่าธรรมเนียมที่ผู้ใช้บริการได้ชำระมา ณ ตอนสมัครเข้าใช้บริการเว็บไซต์ หรือค่าบริการอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ซึ่งบริษัทได้รับมาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
2.2
ผู้ใช้บริการตกลงและทราบว่าผู้ใช้บริการจะใช้งานบัญชีของตนที่สร้างขึ้นกับเว็บไซต์ (ถ้ามี) ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดฉบับนี้เท่านั้น โดยผู้ใช้บริการจะไม่ยินยอมให้บุคคลอื่นใดเข้าใช้งานบัญชีดังกล่าว เว้นแต่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ใช้บริการเท่านั้น ทั้งนี้ หากมีความเสียหายใดเกิดขึ้นจากการเข้าใช้งานบัญชีของผู้ใช้บริการรายใดไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้งานของเจ้าของบัญชีเองและ/หรือโดยบุคคลอื่นใด ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีนั้นๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงและ/หรือโดยอ้อมต่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการรายใดตรวจพบหรือมีเหตุสงสัยว่ามีผู้เข้าใช้งานบัญชีของตนที่เปิดไว้กับเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีเพื่อดำเนินการระงับ ปิดบัญชีดังกล่าว และ/หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานบัญชีดังกล่าวต่อท่าน หากบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบการเข้าใช้งานบัญชีดังกล่าวและดำเนินการที่จำเป็นตามสมควรแล้ว
3.
วิธีการชำระเงิน
3.1
ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินหรือค่าธรรมเนียมการใช้งานเว็บไซต์ ราคาสินค้าและ/หรือ บริการของเว็บไซต์ได้ตามวิธีการที่กำหนดโดยบริษัท ณ ช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการดำเนินการชำระเงิน
3.2
ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ การซื้อขายสินค้าและ/หรือ บริการของเว็บไซต์ตามข้อ 3.1 แต่เพียงผู้เดียว
3.3
ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าในกรณีที่สกุลเงินของค่าธรรมเนียมการใช้งานเว็บไซต์ ราคาสินค้าและ/หรือ บริการที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นสกุลอื่นที่มิใช่ “เงินบาท” จำนวนเงินที่ผู้ใช้บริการต้องชำระตามคำสั่งซื้อของตนนั้นจะเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ขณะที่ท่านดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมข้างต้น
3.4
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการใช้งานเว็บไซต์ ราคาสินค้าและ/หรือ บริการที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไม่ว่ากรณีใดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียง การลดราคาสินค้าและ/หรือบริการ การจัดโปรโมชั่น การส่งเสริมการขาย การดำเนินการอื่นใดของบริษัทตามนโยบายด้านการตลาด หรือการเปลี่ยนมูลค่าของอัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในการคืนเงินแก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ หากค่าธรรมเนียมการใช้งานเว็บไซต์ ราคาสินค้าและ/หรือบริการของเว็บไซต์ ณ ขณะที่ท่านชำระแตกต่างกับราคาที่ปรากฏในปัจจุบัน
3.5
ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าผู้ใช้บริการจะไม่ดำเนินการเรียกร้องสิทธิใดๆ กับบริษัทหรือตัวแทนของบริษัท ในกรณีที่เกิดความล้มเหลว ขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ผู้ใช้บริการได้ดำเนินการไม่ว่าโดยวิธีการใด อาทิเช่น การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือโปรแกรมและแอฟพลิเคชั่นต่างๆ
3.6
บริษัทขอสงวนสิทธิในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิ่มเติม หรือแก้ไขวิธีการชำระเงินเพื่อความเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางในการปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขของบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
4.
การใช้บริการเว็บไซต์
4.1
ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า บริษัทตกลงอนุญาตให้ผู้ใช้บริการมีสิทธิแบบไม่เด็ดขาด เพิกถอนไม่ได้ และไม่จำกัดระยะเวลาในการเข้าถึง ดาว์โหลด ทำซ้ำ ดัดแปลง และแก้ไขคอนเทนท์ที่ปรากฏในเว็บไซต์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดสำหรับการให้บริการแต่ละประเภทเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้งานและ/หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และ/หรือคอนเทนท์นอกเหนือมาจากที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้
4.2
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการหรือจำนวนเงินใดเพิ่มเติมจากการเข้าใช้งานคอนเทนท์เและ/หรือเว็บไซต์ให้สิทธิของผู้ใช้บริการตามข้อ 4.1 ข้างต้นเป็นไปตามขอบเขตของการชำระค่าบริการนั้นๆ
4.3
ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ก)
ล่วงละเมิด ดูหมิ่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข)
ส่งหรือเขียนข้อความที่หยาบคาย ลามก อนาจาร หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย ขู่กรรโชกแก่สมาชิกผู้ใช้บริการอื่นหรือบุคคลที่สาม
ค)
ดำเนินการหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามดำเนินการแก้ไข ดัดแปลง แปล หรือย้อนกระบวนการผลิต (reverse engineer) ส่วนของเว็บไซต์ กรอบของเว็บไซต์ หรือลอกเลียนแบบส่วนของบริการใด ๆ จากเว็บไซต์ รวมทั้งละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียง รูปภาพ ภาพพื้นหลัง สัญลักษณ์ เครื่องหมาย และไอคอนต่างๆ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทหรือผู้ใช้บริการรายอื่น
ง)
เขียนข้อความใดๆ ลงในเว็บไซต์ ที่แสดงออกหรือมีนัยว่าข้อความดังกล่าวได้รับการสนับสนุนหรือรับรองจากบริษัท โดยไม่เป็นความจริง หรือไม่ได้รับอนุญาตก่อน
จ)
ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฎต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันผิดกฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนล่วงหน้า
ฉ)
กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นไม่ว่าโดยวิธีการใด
ช)
ลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ติดอยู่หรือปรากฎบนคอนเทนท์ หรือ ข้อความงานใด ๆ ในเว็บไซต์ เพื่อบ่งชี้ถึงผู้สร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์ เจ้าของลิขสิทธิ์ อาทิเช่น ชื่อบริษัท ชื่อเจ้าของผู้สร้างสรรค์ ลายน้ำ ตัวเลข หรือรหัสแทนข้อมูลดังกล่าว เป็นต้น รวมถึงไม่เผยแพร่คอนเทนท์ หรือ ข้อความงานใด ๆ ในเว็บไซต์ซึ่งมีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ
ซ)
กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากคอนเทนท์ ข้อสอบ หรือ ข้อความ งานใด ๆ จากเว็บไซต์นี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท และ/หรือตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฎซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท สมาชิกผู้ใช้บริการท่านอื่น และ/หรือบุคคลภายนอก
ฌ)
อัพโหลด ติดประกาศ ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือ ดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย จำกัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมซอฟท์แวร์ในการสื่อสารของสมาชิกของบริษัท หรือผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต หรือบุคคลภายนอก
ญ)
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ขัดขวาง แทรกแซง รบกวนการทำงานหรือให้บริการของบริษัท หรือเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก อาทิเช่น ใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบของไทม์บอมส์ (Time Bombs) ฯลฯ ไม่ตั้งใจใช้เว็บไซต์หนักหรือโหลดข้อมูลขนาดใหญ่ใส่เว็บไซต์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือจงใจ ทำให้เป็นภัยต่อการให้บริการเว็บไซต์
ฎ)
กระทำการใด ๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของบริษัทที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง
หากบริษัททราบว่าผู้ใช้บริการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับผู้ใช้บริการตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ทันที รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการดังกล่าวจากผู้ใช้บริการ
5.
สิทธิของบริษัท
5.1
สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

บริษัทจะทำการขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการสมัครลงทะเบียนบนเว็บไซต์ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) วันเกิด หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นใดของผู้ใช้บริการ รวมทั้ง ข้อมูลจังหวัดที่ผู้ใช้บริการอยู่ วันเดือนปีเกิดของผู้ใช้บริการ และเพศเพื่อแสดงโฆษณาจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการอาจนำข้อมูลของผู้ใช้บริการจาก Facebook หรือ Google Plus หรือเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์คอื่นใดๆ เพื่อช่วยให้การลงทะเบียนกับเว็บไซต์ง่ายขึ้น โดยบริษัทจะใช้ชื่อของผู้ใช้บริการเพื่อสร้างชื่อบัญชี และใช้สถานที่สมัครของผู้ใช้บริการเพื่อช่วยให้เว็บไซต์รู้ถึงจังหวัดที่ผู้ใช้บริการพักอาศัย เราใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้บริการเพื่อติดต่อผู้ใช้บริการ ในการนี้ ผู้ใช้บริการตกลงให้ความยินยอมบริษัทในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในการใช้บริการเว็บไซต์ดังกล่าว
5.2
สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ Location ของผู้ใช้บริการ

เว็บไซต์สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้น ถ้าผู้ใช้บริการบอกสถานที่ปัจจุบันของผู้ใช้บริการ (เช่น ใช้อุปกรณ์มือถือที่มี GPS system) บริษัทอาจจัดเก็บและใช้ข้อมูลพื้นที่ของผู้ใช้บริการ ในการโฆษณาและบอกที่อยู่ของผู้ใช้บริการกับบุคคลที่สาม ในกรณีที่ผู้ใช้เปิดการใช้งานบริการ GPS system ให้ถือว่าผู้ใช้บริการให้ความยินยอมกับบริษัทในการเก็บรวบรวมและประมวลผลสถานที่ปัจจุบันของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ใช้บริการต้องการปกปิดข้อมูลนี้ผู้ใช้บริการสามารถติดตั้งโปรแกรมหรือปิด GPS บนโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการได้
5.3
สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูล Log และ Activity

ผู้ใช้บริการตกลง ให้ความยินยอม และรับทราบว่า บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ เช่น หน้าเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการดูบนเว็บไซต์ ชนิดเว็บเบราว์เซอร์ IP address หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อของธุรกิจที่ผู้ใช้บริการติดต่อผ่านเว็บไซต์ และวันที่และเวลาในการใช้งานของผู้ใช้บริการ เป็นต้น บริษัทใช้ข้อมูลประเภทนี้เพื่อดูแลเว็บไซต์ และปรับปรุงการให้บริการ ทั้งนี้ บริษัทยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เพื่อวัดความสนใจในการใช้ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของเว็บไซต์
5.4
สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูลการซื้อขาย

หากผู้ใช้บริการซื้อโฆษณา หรือผลิตภัณฑ์อื่น หรือบริการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการตกลง รับทราบ และให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บข้อมูลการเรียกเก็บเงิน เบอร์โทรศัพท์ และบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการ ข้อมูลนี้จะถูกใช้ร่วมกับบริษัทและบุคคลที่สามที่ให้บริการประมวลผลการเก็บเงิน (เช่นธนาคาร ผู้ออกบัตรเครดิต หรือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ) ข้อมูลที่สำคัญของผู้ใช้บริการ (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต) จะได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างดีที่สุด
5.5
สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

บริษัทอาจจัดพื้นที่ให้บุคคลที่สามลงโฆษณาบนหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและให้ความยินยอมแก่บริษัทในการนำข้อมูลของผู้ใช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จังหวัดที่ผู้ใช้บริการอาศัย วันเดือนปีเกิดของผู้ใช้บริการ และเพศ เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ ในบางกรณีบริษัทอาจจะติดต่อผู้ใช้บริการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)ในนามของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงได้
5.6
สิทธิในการโอนสิทธิการใช้ข้อมูลแก่ธุรกิจในเครือ

บริษัทอาจโอนสิทธิการใช้ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้แก่บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือบริษัทอื่นที่เป็น partner กันกับบริษัท ภายใต้เงื่อนไขที่จะระบุในอนาคต
5.7
สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลในกรณีจำเป็น

บริษัทสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบการละเมิดกฎหมายหรือศีลธรรมบนเว็บไซต์ และการละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขการบริการของบริษัท บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการต่อบุคคลที่สาม หากบริษัทเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อ

ก) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อสงสัยว่ามีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
ข) บังคับใช้เงื่อนไขการบริการของบริษัท
ค) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย
ง) ปกป้องสิทธิชื่อเสียงและทรัพย์สินของบริษัทและสมาชิกผู้ใช้บริการอื่น
จ) กรณีอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร
6.
การจำกัดความรับผิดของบริษัท

บริษัทขอปฏิเสธการรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนำเข้า สร้างสรรค์ เผยแพร่ หรือการกระทำอื่นใดของผู้ใช้บริการทั้งปวง โดยผู้ใช้บริการขอสละสิทธิในการเรียกร้องให้บริษัทรับผิดใด ๆ จากความเสียหายดังกล่าว

บริษัทไม่รับประกันความถูกต้องของคอนเทนท์และ/หรือข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าคอนเทนท์และ/หรือข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นของบริษัทหรือเป็นคอนเทนท์และ/หรือข้อมูลที่สร้างจากผู้ใช้บริการและ/หรือบุคคลอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ แต่อย่างไรก็ดี กรณีที่บริษัทได้รับแจ้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สามว่าคอนเทนท์และ/หรือข้อมูลใดที่ปรากฎบนเว็บไซต์นั้นเป็นคอนเทนท์และ/หรือข้อมูลที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวตามสมควรเป็นกรณีๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การระงับการเผยแพร่คอนเทนท์และ/หรือข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรตามสมควรแก่กรณี ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการดังกล่าวนั้นยังคงต้องรับผิดชอบในความเสียหายเช่นเดิม

ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัทดังกล่าวนี้ ให้รวมไปถึงความผิดพลาด ความล้มเหลว และ/หรือการไม่สามารถใช้งานได้ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ รับส่งข้อมูล การชำระเงิน หรือการกระทำการใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงและหรือที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตอื่น ๆ ด้วย
7.
การลบหรือระงับการเผยแพร่ข้อความตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการตรวจพบว่า มีการเผยแพร่คอนเทนท์และ/หรือข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ผู้ใช้บริการอาจแจ้งเตือนบริษัทเพื่อขอให้ระงับหรือลบการแพร่หลายของคอนเทนท์และ/หรือข้อมูลที่ผิดกฎหมายด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

ก)
ลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐานต่อเจ้าพนักงานสอบสวน โดยแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่คอนเทนท์และ/หรือข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 รายละเอียดของบริษัท และรายละเอียดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก เป็นต้น พร้อมยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำความผิดดังกล่าวและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าพนักงานสอบสวน
ข)
แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่คอนเทนท์และ/หรือข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ต่อบริษัท โดยการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด พร้อมยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำความผิดดังกล่าวและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องแก่บริษัท
เมื่อบริษัทได้รับข้อร้องเรียนตามแบบฟอร์มข้างต้น และเอกสารที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

ก)
ดำเนินการลบหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคอนเทนท์และ/หรือข้อมูลเพื่อไม่ให้แพร่หลายต่อไปโดยเร็ว
ข)
จัดทำสำเนาข้อร้องเรียนรวมถึงรายละเอียดข้อร้องเรียนของบุคคลที่ร้องเรียนดังกล่าวส่งให้กับผู้ใช้บริการซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลขอบริษัท
ค)
ระงับซึ่งการแพร่หลายคอนเทนท์และ/หรือข้อมูลดังกล่าวโดยรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับสภาพของการให้บริการแต่ละประเภทไป แต่ต้องไม่เกิน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียนดังกล่าว หรือระยะเวลาอื่นที่เหมาะสมเพื่อเยียวยาความเสียหายและระงับการกระทำความผิดให้เร็วที่สุด
ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการข้างต้นครบถ้วนแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงสละสิทธิข้อต่อสู้ทางกฎหมายทั้งปวงต่อบริษัท และให้บริษัทหลุดพ้นจากความรับผิดตามกฎหมายทั้งปวง
8.
การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์

บริษัทอาจส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด เกี่ยวกับข่าวสาร ผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ใช้บริการอาจสนใจไปยังผู้ใช้บริการเป็นคราวๆ ไป โดยผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมรับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดนี้ อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการอาจใช้สิทธิปฏิเสธการรับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดตามช่องทางที่บริษัทได้จัดไว้ให้ ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการปฏิเสธที่จะรับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ถือว่า ผู้ใช้บริการรับทราบว่าผู้ใช้บริการอาจไม่สามารถใช้บริการของบริษัทและบริษัทในเครือได้อย่างครบถ้วน หรือเข้าใช้บริการบางเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการติดต่อผู้ใช้บริการในนามของบุคคลที่สาม โดยการส่งข้อความเสริมหาผู้ใช้บริการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
9.
การชดเชยค่าเสียหาย

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ใช้บริการจะให้ความร่วมมือกับบริษัทในการดำเนินการต่างๆ เพื่อแก้ไขและยุติปัญหาที่เกิดจากการผิดสัญญา การละเมิด หรือปัญหาข้อกฎหมายอื่นๆ กับบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งตกลงและปกป้องไม่ให้บริษัท กรรมการ ผู้บริการ หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือถูกฟ้องร้อง หรือเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก

ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เว็บไซต์ บริษัท หรือกรรมการของบริษัท อันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการ บริษัทมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ใช้บริการได้ตามค่าใช้จ่ายที่บริษัทได้เสียไปตามจริง ไม่ว่าจะเพื่อแก้ไข ซ่อมแซม สร้างขึ้นใหม่ ชดเชย หรือกระทำการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อชดเชยความเสียหายดังกล่าวของบริษัท ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการชดเชยค่าเสียหายให้ครบถ้วนภายในเวลาที่บริษัทกำหนด หากผู้ใช้บริการผิดนัดไม่ชดเชยค่าเสียหายในเวลาที่กำหนด บริษัทมีสิทธิคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากต้นเงิน ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตาม แม้ความเสียหายดังกล่าวได้เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลภายนอก แต่หากความเสียหายนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยปราศจากความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือปล่อยปละละเลยของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดในค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวบริษัทร่วมกับตัวผู้ทำละเมิดต่อบริษัทอย่างลูกหนี้ร่วมด้วย
10.
การแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการใด ๆ ที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ดี บริษัทอาจชี้แจงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนหน้าเว็บไซต์ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ อยู่เสมอ และหากภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการเว็บไซต์อยู่ ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจ จึงได้ยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนี้ อย่างไม่มีเงื่อนไข ผู้ใช้บริการไม่อาจอ้างเหตุในการไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนการใช้บริการมาเป็นเหตุในการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้
11.
กฎหมายที่ใช้บังคับ

หากมีข้อพิพาทใดเกิดขึ้นจากการให้บริการของบริษัท อันเนื่องมาจากเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการและบริษัทตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาทบริษัท บิ๊กฮักไทม์ จำกัด

ที่อยู่ (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 301/55 ซอยประชาชื่น 12 แยก 1-2-36 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Email: support@learnlyplanet.com
LEARNLY PLANET
ติดต่อเรา

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ความเป็นส่วนตัว

Paper Craft

My Question

Paper Bank

© 2018 BigHugTime Co.,Ltd.